Adatkezelési tájékoztató

English version

navigator

Frissítve: 2022.04.27

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az Ön által letöltött BorderWatcher/BorderWatcher Plus applikáció, (a továbbiakban: applikáció) adatkezelője: Szabó Tamás (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 6728, Szeged Tarnóci u. 19/3.
Az adatkezelő e-mail címe: tamas.szabo1027@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: + 36 (30) 948 0749

2. Az applikáció használata során gyűjtött adatok célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.

2.1. Az adatok kezelésének célja
Az applikáció a felhasználóknak nyújt lehetőséget abban, hogy jelentésekkel megkönnyítsék az országhatáron átkelőket abban, melyik határátkelőhely milyen terheltséggel bír éppen. Ez a jelentés (poszt) egy előre definiált várakozási értékekből, további megadható kiegészítő adatból (pl. Kocsik száma, sor végének gps koordinátái, aktuális gps pozíció, szöveges információ) és képből,videóból állhat.

Az alkalmazáshoz szükséges megadni egy gmail-es címet vagy Facebook fiókot vagy Apple fiókot, bejelentkezés során, ami személyes adatnak minősül. Az alkalmazás kezdetben átveszi a Google/Facebook/Apple fiókban beállított nevet és profilképet. Ennek a célja az alkalmazás megfelelő működésének védelme, hamis adatok megadásának megakadályozása, mely az applikációból való tiltást von maga után.

Lehetőség van anonim mód beállítására, ilyenkor a profilkép és név nem látszódik a felhasználói jelentéseknél.

Az applikáció használatából származó anonim, összesített adatokat az Adatkezelő a későbbiekben felhasználja alkalmazásának továbbfejlesztésére.

Ezen adatokat az Adatkezelő bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció megfelelő működése érdekében kezeli.

2.2. Az adatkezelés jogalapja
A Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése. Az Adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. Az Adatkezelő elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja Felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az applikáció letöltése és használata minden esetben önkéntes. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A felhasználó elfogadja azt, hogy a nem releváns megadott információt az adatkezelő törölheti. A felhasználó elfogadja azt, hogy a nem megfelelő minőségű (pl. trágár kifejezéseket tartalmazó) visszajelzéseket az adatkezelő törölheti. Az egyes jelentések (posztok) és azok tartalma teljes mértékben a felhasználó felelőssége, azaz a megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért az Adatkezelő felelősség nem terheli. Az adatkezelőt továbbá nem terheli semmilyen felelősség félrefordítások esetén sem.
2.3. A kezelt adatok köre
  • Személyes E-mail cím
  • Google fiókban beállított név
  • Google fiókban beállított profilkép
  • Facebook fiókban beállított név
  • Facebook fiókban beállított profilkép
  • Apple Id-hoz tartozó név
  • Apple Id-hoz feltöltött profilkép
  • (Az applikációba való bejelentkezés csak személyes email (gmail) címmel vagy Facebook fiókkal vagy Apple fiókkal lehetséges.)
  • Felhasználók által feltöltött képek, videók, gps koordináták
  • A Felhasználó mobil eszközének azon anonim adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
2.4. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. A feltöltött képek, videók, gps adatok legkésőbb a feltöltést követő 24 órán belül automatikusan törlődnek.
2.5 Az adatokhoz való hozzáférés
A kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag az Adatkezelő munkatársai és az alkalmazás fejlesztője férhet hozzá az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben.

3. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő változást bármikor bejelentheti a következő e-mail címen: tamas.szabo1027@gmail.com Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az applikáció törlése a hozzájárulás visszavonását jelenti. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Adatkezelő felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: tamas.szabo1027@gmail.com Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte. Kérés esetén a borderwatcherapplication@gmail.com email címre kell küldeni egy email-t adattörlés kérésével. Ha Facebook-on jelentkezett be, akkor saját kezűleg visszavonható a kapcsolat az applikáció és Facebook fiók között (Beállítások és adatvédelem/Beállítások/Applikációk és webhelyek oldalon).

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.